Algemene voorwaarden

 • Praktijk KLIK-Kindercoaching; praktijk voor kind-/jeugdbegeleiding en opvoedondersteuning is opgericht door Angelyne Schepers te Beilen en ingeschreven onder nummer 54191238 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
 • Op de bedrijfsnaam, logo, foto’s en de website zijn alle rechten voorbehouden.
 • Na overeenstemming start de begeleiding met de instemming van beide gezaghebbende ouders. Er zal bij de intake een handtekening worden gevraagd. (behandelovereenkomst)
 • Een kindercoach is gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Als de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken.
 • Indien er gegronde redenen zijn en er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met de cliënt (opdrachtgever) hierover geen gesprek mogelijk is, wordt dit gemeld bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd toestemming gevraagd.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Dat geldt ook voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
 • De ouder(s) dient/dienen tijdens de coaching telefonisch bereikbaar te zijn.
 • De praktijk beschikt over een parkeerplaats. Er is geen speciale wachtruimte.  Wel is er in de omgeving wandelgelegenheid (Terhorsterzand) en zijn er winkels in het dorp aanwezig voor eventueel een boodschap.
 • Een kindercoachsessie duurt maximaal 1 uur, na afloop is er even de gelegenheid voor de ouder(s) om te zien wat het kind heeft gedaan.
 • Kort overleg, per email of telefonisch, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt.
 • Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afzeggen kan per email of telefonisch.
 • Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten. Bij een afgegeven weeralarm rood vervalt de afspraak altijd.
 • Voor de betaling wordt per email een factuur gestuurd.
 • De ouder(s) dient/dienen het bedrag binnen 2 weken na factuurdatum bij te schrijven op de rekening van KLIK-Kindercoaching.
 • Indien de betaling niet binnen 2 weken op de rekening van KLIK-Kindercoaching staat bijgeschreven, zal de begeleiding worden opgeschort.