Autisme coaching

Wat als je kind de diagnose autisme krijgt of heeft? Wellicht dat er een heleboel puzzelstukjes op zijn plek vallen. Om je kind beter te begrijpen en bij zijn behoeftes aan te kunnen sluiten is het handig om enige kennis te hebben over autisme.

Sinds de komst van DSM-V is het onderscheid in de subgroepen: klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, syndroom van Rett en desintegratiestoornis verdwenen en zijn ze samengevat tot autisme spectrumstoornis (ASS).

Jongens hebben ongeveer vier keer zo vaak autisme dan meisjes.

Het sociaal gedrag bij meisjes is vaak beter ontwikkeld dan bij jongens met ASS. Daardoor vallen meisjes met ASS vaak minder op. Dat komt mede door hun kwaliteit dat zij kunnen denken vanuit meerdere perspectieven vanuit zichzelf en de ander en ze hebben een sterk korte termijn geheugen.

Een kind met een vorm van autisme neemt de wereld/zijn omgeving anders waar en denkt ook anders.

De informatie van de zintuigen wordt als losse stukken verwerkt in plaats van één geheel.

Dat betekent dat:

het kind beperkt de samenhang kan zien tussen de losse elementen die hij waarneemt, (CC = centrale coherentie)

het kind moeite heeft om taken te plannen, te organiseren en uit te voeren,  (EF = executieve functies)

het kind weinig het vermogen heeft de binnenkant (=gevoel) van de ander en van zichzelf te herkennen en er naar te handelen. (TOM = theorie of mind)

Wat zijn de gevolgen?

Autisme heeft zowel gevolgen voor je kind, jij/jullie als ouder(s)/verzorger(s) als voor je andere kind(eren); de brus(sen).

Je kind in relatie tot zijn omgeving:

 • kan niet aan de verwachtingen voldoen
 • heeft een moeizame wisselwerking met anderen
 • heeft last van miscommunicatie

De ouder(s)/verzorger(s):

 • ontdekken dat een ‘normale’ opvoedingswijze niet werkt
 • ervaren een zoektocht door hulpverleningsland
 • ervaren dat er conflicten ontstaan/zijn binnen het gezin
 • ervaren dat de relatie tussen de ouders onder druk kan komen staan
 • kunnen in een sociaal isolement terecht komen door onbegrip van de omgeving
 • kampen met het inleveren van persoonlijke belangen
 • zijn daardoor veel aan het overleven in plaats van leven

De broers en zussen (brussen):

 • moeten regelmatig inleveren en incasseren
 • hebben onderling en met de ouder(s) conflicten
 • krijgen vaak minder aandacht
 • moeten leven met een brus met handicap
 • kunnen zich zorgen maken over wat de reactie van de omgeving is en hoe zij daarop reageren

Als ervaringsdeskundige (autisme binnen mijn gezin en op school) kan ik je/jullie psycho-educatie geven over de werking van het brein van je kind met autisme, wat over- en onderprikkeling is, hoe je een prikkelarme- en voorspelbare omgeving kunt creëren, hoe je het voor je kind met autisme en je/jullie gezin zo optimaal mogelijk kunt maken en er ook aandacht is voor jou als ouder/verzorger en de brus(sen). Richting de school van je kind kan ik een ondersteunende rol vervullen.

Een kind met autisme heeft meer kans op negatieve ervaringen met zijn sociale omgeving waardoor er faalangst kan ontstaan. Door met de talenten en de kwaliteiten van je kind aan de slag te gaan, komt je kind weer in zijn kracht te staan.